بلوک سبک لیکا

بلوک های سبک لیکا از مهم ترین فرآورده های لیکا در ایران است. این بلوک از اختلاط سبک دانه با سیمـان و آب به دست می آید. برای حفظ سبکی این قطعات ریزدانه طبیعی از بتن حذف شده و محصول نهایی دارای تخلخل بالاتری نسبت به بتن نیمه سبک می شود. وزن فضایی بلــوک هـای بتنی دانـه سبک اغـلب کمـتر از 1100 کیلوگرم بر متر مکعب است. مقاومت این بلوک ها حداقل 30 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.