بلوک ماسه ای

این نوع بلوک در ابعاد 40*20*20 تولید میشود و در دیوارکشی محوطه و حیاط و همچنین محصور نمودن زمین و باغ مورد استفاده قرار میگیرد