بلوک نمادار

سیـستم بلوک های نمـادار تـولیـدی به عنوان جدیدترین، بهترین و منحصر به فردترین جـایگزین دیـوارهـای سنـتی قـادرنـد عـلاوه بـر کاهش هزینه و سرعت اجرای فوق العاده، کـلیه اسـتانداردهـای فنی را نیر اقناع نمایند. این بلوک های بتنی که به عنوان دیوارها در دو حـالت یـک رو نما و دورو نما در رنگ های مورد دلخواه مشتریان گرامی تولید شده و در عـیـن سـادگی، زیـبایی چـشـم نوازی به مـحیـــط بخشیده و هر آنچه را که مورد نیاز شماست فراهم می سازد. به عنوان یک مصرف کننده بلوک های نمادار قادر خواهید بود در تمامی فـصول بــه راحتی به ادامه فعالیت خود پرداخته و در ضمن به حداقل رساندن پرت مـــصالح، بـا اسـتفاده از بـلــوک هـای کـامـل، نیـمه، کـرنر، درپـوش هـای دیـوارهـا و درپوش های ستونها دیواری جذاب با ماندگاری طولانی را برای آیندگان به یادگار بگذارید.