کفپوش بتنی

کف پوش به دو روش تولید می شود، یکی روش پرسی است که با دستگاه پرس تراکم در آن ایجاد می کند و این فشار بسته به ابعاد و نوع سنگ دانه های به کار رفته متغیر است و حتما نیاز به ساب خوردن دارند. روش دیگر، روش ویبره ای است که در این مورد فشاری وجود ندارد و تراکم به کمک دستگاه لرزاننده ایجاد می شود و به خاطر سطح صافی که ایجاد می شود نیازی به ساب خوردن ندارند